Všeobecné rezervační podmínky

webových stránek E-CIGARETKA.CZ
provozovatelem je fyzická osoba Miroslav Černý
Sídlo: Dr. E. Beneše 875, 277 11 Neratovice, Česká republika
IČO: 71351451
DIČ: CZ7904261046
fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 01.09.2005
Bankovní spojení: mBank, číslo účtu 670100-2208470406/6210
Telefonní kontakt: +420 606 266 566
E-mail: info@e-cigaretka.cz 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto podmínky upravují postup při rezervaci zboží na webových stránkách www.e-cigaretka.cz

1.2. Tyto podmínky nepředstavují kupní smlouvu ani návrh na její uzavření mezi provozovatelem a zákazníkem, která by byla uzavřena s využitím webového rozhraní www.e-cigaretka.cz, a souhlas s těmito podmínkami nepředstavuje uzavření takové kupní smlouvy.

1.3. Rezervační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při rezervaci zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od rezervačních podmínek, a to zejména ve vztahu k ceně rezervovaného zboží, je možné sjednat v kupní smlouvě, která bude případně uzavřena přímo mezi zákazníkem – kupujícím a prodejnou - prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními rezervačních podmínek.

1.5. Znění rezervačních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění rezervačních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní www.e-cigaretka.cz je informativního charakteru a provozovatel není povinen se zákazníkem následně uzavřít kupní smlouvu ohledně zákazníkem rezervovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní www.e-cigaretka.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní www.e-cigaretka.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele - prodávajícího uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Při rezervaci zboží k osobnímu odběru na vybrané prodejně (dále jen „rezervace“) k uzavření kupní smlouvy nedocházízákazník si pouze rezervuje možnost zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem na jím vybrané prodejně za cenu uvedenou na webových stránkách www.e-cigaretka.cz. Rezervace zboží probíhá prostřednictvím nabídky zveřejněné na www.e-cigaretka.cz, kde zákazník po vyhledání produktu pomocí vyhledávače provede rezervaci na vybrané prodejně a následný osobní odběr vybraného zboží. Rezervace není pro zákazníka závazná; kupní smlouva je uzavřena až na příslušné prodejně. O tom, kdy je zboží připraveno na vybrané prodejně k vyzvednutí, je zákazník informován elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka, kterou uvedl v průběhu rezervace. Vybrané zboží je na prodejně připraveno k vyzvednutí po dobu 5 dnů. V případě, že zboží není zákazníkem vyzvednuto, je rezervace stornována.

2.4. Podmínkou rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Rezervaci zákazník dokončí kliknutím na tlačítko „Odeslat rezervaci“.

2.5. Zákazník nabývá vlastnictví k rezervovanému zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží a osobním převzetím zboží na jím vybrané prodejně, u které si zboží zarezervoval.

2.6. Zákazník stvrzuje registrací dovršení své plnoletosti. Elektronická cigareta je dle § 2 písm. j) zákona č. 305/2009 Sb. v platném znění výrobek napodobující funkci tabákového výrobku, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů bez hoření a nebezpečných karcinogenních látek. S ohledem na to, že elektronická cigareta umožňuje vdechovat návykový nikotin, její prodej je možný pouze dospělým osobám. Dle §4 zákona č. 305/2009 Sb. v platném znění je prodejce povinen ověřit věk kupujícího a vyloučit tak prodej osobám mladším 18 let. Ověření věku kupujícího provádí pracovník na prodejně. Zákazník souhlasí s kontrolou věku.

 

3. VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ NA VYBRANÉ PRODEJNĚ

3.1. Zákazník je informován elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v průběhu rezervace o termínu možného uzavření kupní smlouvy a osobnímu vyzvednutí rezervovaného zboží na vybrané prodejně. Vybrané zboží na prodejně připraveno k vyzvednutí po dobu 5 dnů. V případě, že zboží není zákazníkem vyzvednuto, je rezervace stornována.

3.2. Zboží lze na prodejně zaplatit v hotovosti nebo platební kartou.

 

4. ZMĚNA A STORNOVÁNÍ REZERVACE

4.1. Zákazník může rezervaci jakkoliv změnit telefonicky nebo emailem, a to nejpozději do 1 dne od okamžiku, kdy zákazník obdržel e-mailem potvrzení o tom, že je zboží připraveno k odběru na prodejně.

4.2. Pokud provozovatel z jakéhokoliv důvodu (nedostatek zboží skladem, ukončení výroby,...) nemůže dodat rezervované zboží nebo pouze jeho část, bude o této skutečnosti informovat zákazníka pomocí e-mailu. 

4.3. Rezervaci lze kdykoli stornovat telefonicky nebo emailem. V případě, že si zákazník nevyzvedne zboží na dané prodejně ve lhůtě připravené k vyzvednutí zboží, tj. ve lhůtě 5 dnů, je rezervace stornována automaticky.

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z případně uzavřené kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

5.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

6.1. Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.

6.2. Ochrana osobních údajů ze strany Provozovatele je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

7. DORUČOVÁNÍ

7.1. Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou zákazníkem v rezervaci.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky rezervačních podmínek vyžadují písemnou formu. 

V Neratovicích dne 25.05.2018


Ke stažení aktuální rezervační podmínky platné od 25.5.2018 - RP_25052018.pdf (406 kB)

Archiv rezervačních podmínek:
Rezervační podmínky platné od 18.10.2017 do 24.5.2018 - RP_18102017.pdf (410 kB)

Vaše taštička

Nemáte nic v rezervační taštičce :-(

Naše prodejny
 

Zobrazit seznam prodejen

Komunitní online podpora

Komunita zkušených vaperů, je připravena Vám pomoc s jakýmkoliv problémem okolo vapingu, kontaktovat ji lze textovou zprávou nebo hlasovým hovorem přes Discord server.

Zákaznická karta

Nepřehlédněte